Co nas wyróżnia

Polityka jakości

Nasza Firma projektuje, zarządza i doskonali swoje wyroby, tak aby wspierać realizację założeń Polityki i Strategii oraz w pełni satysfakcjonować i generować wzrost wartości dla Klientów.
Produkty i usługi są projektowane i doskonalone w oparciu o potrzeby i oczekiwania Klientów, relacje z Klientami są zarządzane i ulepszane.

Wspólnie propagujemy misję, wizję oraz wartości, poprzez osobiste zaangażowanie, zapewniamy, że system zarządzania Firmą jest rozwijany, wdrażany i ciągle udoskonalany zgodnie z wymaganiami wdrożonej normy ISO 9001:2008.

Polityka Firmy Produkcyjno-Usługowej MARPOL-TRAILER Sp. z o.o. sprowadza się do prowadzenia przedsiębiorstwa w taki sposób aby oferowane wyroby i usługi dostarczane były zgodnie z ustalonymi wymaganiami dotyczącymi jakości, niezawodności i zgodnie z wymaganiami krajowych i międzynarodowych przepisów a także prowadzenia tego działania w sposób ciągły, przyjazny dla klientów, otoczenia i środowiska pracy.

Dla utrzymania i zwiększenia satysfakcji klientów i innych stron zainteresowanych przedsiębiorstwo przyjmuje następujące cele jakościowe:

  • oferowane i dostarczane mogą być tylko takie wyroby i usługi , które będą zasługiwały na uznanie klientów poprzez efektywne spełnianie ich potrzeb i oczekiwań z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów;
  • wysoki poziom jakości wyrobów i usług, kompleksowa oferta usług i  kultura obsługi klientów są decydujące dla utrzymania konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa jako niezawodnego dostawcy dobrych jakościowo wyrobów i usług.

Nasze cele jakościowe osiągamy poprzez:

  • stosowanie, rozwijanie i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normy ISO serii 9001:2008 i integrowanie systemu wg norm zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
  • nawiązywanie i doskonalenie współpracy z dostawcami i odbiorcami wyrobów i usług,
  • systematyczne motywowanie i rozwijanie kwalifikacji i doświadczenia personelu,
  • komunikowanie i uświadamianie polityki i celów szczegółowych na wszystkich poziomach zarządzania i dla wszystkich funkcji,
  • planowanie środków i działań tak, aby zapewnić nadzorowane warunki odbioru, transportu oraz przechowywania i zapobiegać jakimkolwiek niedoskonałościom,
  • identyfikowanie, planowanie i zarządzanie procesami i ich powiązaniami oraz systematyczną ocenę skuteczności i efektywności procesów włącznie z procesami ciągłego doskonalenia.

Odpowiedzialność za jakość jest rozłożona na każdego pracownika poprzez celowy podział zadań i uprawnień.

Szczegółowe cele dotyczące jakości są rozwijane dla wszystkich funkcji i szczebli zarządzania i w szczególności obejmują cele dotyczące procesów dystrybucji i cele ciągłego doskonalenia, a w ich ustalanie i wdrożenie włączony jest cały personel przedsiębiorstwa.

Właściciel Przedsiębiorstwa jest odpowiedzialny za ustanowienie i kontynuowanie polityki jakości oraz przyjmuje zobowiązanie do tworzenia warunków i wewnętrznego środowiska przedsiębiorstwa tak, aby wszyscy pracownicy mogli się w pełni angażować w osiąganie celów. To zobowiązanie obejmuje również zapewnienie środków dla realizacji polityki, w tym ustanowienie, rozwój i ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i procesów nim objętych.